A Levegő Munkacsoport tagjainak belépési nyilatkozata, az ehhez tartozó jogok és köteleztettségek

Nyilatkozom az alábbiakról:

- Az Egyesület tevékenységét és céljait ismerem és elfogadom, azokat semmilyen módon nem veszélyeztetem.

- Tudomásul veszem, hogy az Egyesület tagjaként az Alapszabályban leírtaknak, valamint az Egyesület vezető szervei által hozott határozatoknak megfelelően a tagokra vonatkozó jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek.

- A vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban, továbbá a közgyűlési és elnökségi határozatokban foglaltakat elfogadom és betartom.

- Az Egyesület által meghatározott éves tagdíj fizetését vállalom, és az összeget az Alapszabályban rögzített határidőig (belépéskor, továbbá évente a számomra küldött értesítőben szereplő határnapig) megfizetem.

 

 

- Hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nyilvántartsa.

- Kijelentem, hogy a tagsággal kapcsolatos szabályokról szóló kivonatos tájékoztatást elolvastam és megértettem.

- Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkező változásokat az Egyesületnek haladéktalanul bejelentem.

 

Tájékoztató a fontosabb tagsági jogokról és kötelezettségekról

 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből

3:65. § [Az egyesületi tag jogállása]

(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.

(3) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

(4)11 A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3:66. § [A tagok kötelezettsége]

(1) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése]

(2) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 

A Levegő Munkacsoport Alapszabályából:

4.1. A Levegő Munkacsoport tagja

a) rendes tag, illetve

b) a Szakértői Testület tagja

lehet.

4.2. A Levegő Munkacsoport rendes tagjai lehetnek

a) természetes személyek

b)  jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, 

c) olyan jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyeknek legalább tíz jól azonosítható magánszemély a tagja, és amelyek ezen tagok által aláírt alapító dokumentummal rendelkeznek,

d) civil társaságok.

4.3. Rendes tag az a személy vagy szervezet lehet, amely

a) elfogadja a Levegő Munkacsoport Alapszabályát,

b) ha természetes személy, akkor nagykorú és nincs a közügyektől eltiltva, és

c) fizeti az éves tagsági díjat.

4.4. A Levegő Munkacsoport rendes tagjainak tagdíjat kell fizetnie a belépéskor, továbbá évente a számára küldött értesítőben szereplő határnapig készpénzben a Levegő Munkacsoport pénztárába vagy banki átutalással a Levegő Munkacsoport bankszámlájára.

...

4.8 A tagsági jogviszony megszűnik

a) a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

c) a tag kizárásával;

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

4.9. Kizárható az a tag, aki (amely)

a) az egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanusít, illetve

b) a közügyektől való eltiltás hatálya alá kerül, vagy magatartásával árt a Levegő Munkacsoportnak.

4.10 A tag kizárására az Elnökség tesz javaslatot. A kizárási eljárás megindításáról, okáról előzetesen értesíteni kell a tagot, amely ez ellen észrevételt tehet. A kizárásról a Közgyűlés végleges jelleggel határoz, amely ellen bírósági felülvizsgálattal lehet élni. A tagot a Közgyűlés ülésén a védekezés joga megilleti. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.

4.11. Ha a tag a tagdíj megfizetésének kötelezettségét a határidő lejárta után, írásbeli felszólítás és 30 napos póthatáridő tűzése ellenére sem fizeti meg, akkor a Levegő Munkacsoport a tagsági jogviszonyt felmondhatja. A felmondásról az Elnökség a soron következő ülésén dönt. Az Elnökség határozatával kapcsolatban a tagnak észrevételezési joga van, amelyet a határozat közlésétől számított 8 napon belül gyakorolhat. Vita esetén az Elnökség egyszer újratárgyalja a tag felmondásának ügyét, és ismételt határozatot hoz.

3.1. A Levegő Munkacsoport céljai megvalósítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

...

                b) rendszeresen megjelenő Körlevél a rendes tagok és a Szakértői Testület tagjai részére

...

5. A Közgyűlés

5.1. A Levegő Munkacsoport legfőbb szerve a Közgyűlés, amely minden rendes tag egy-egy képviselőjéből áll.

5.2. A Közgyűlésen minden rendes tagnak szavazati joga van. Ezen belül a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet három szavazattal, minden más tag egy szavazattal rendelkezik.

5.5. A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van. A közgyűlésen jelen nem lévő tagok jogosultak más tagot eseti jelleggel, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva – a szavazati jog gyakorlására is kiterjedően –  képviselet ellátására meghatalmazni. Amennyiben a Közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az legkésőbb egy hónapon belül újra összehívandó. Erről a meghívóban a tagokat tájékoztatni kell. A legkésőbb egy hónapon belül ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

...

6.5 Az Elnök feladatkörébe tartozik

...

m) a tag felvételéről való döntés.

Az Elnök egyes feladatainak elvégzésével a Szervezeti és Működési Szabályzat más elnökségi tagot, vagy a Levegő Munkacsoport munkavállalóját is kijelölheti.

6.6. Az Elnökség köteles érdemben foglalkozni minden tag javaslatával.

 

 

Hírfigyelő