Jogi keretek

Az illegális égetések jogszabályi háttere:

A hulladékokkal történő tüzelés jogellenes tevékenység. Ez alól csak a háztartásban keletkező papírhulladék és a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivétel. Az illegális égetéseket a járási hivatalok vizsgálják. Ha bizonyítani tudják a jogsértést, akkor megtilthatják a tevékenységet és 300.000 forintig terjedő bírságot is alkalmazhatnak.

A jelenlegi jogszabályi környezet tehát alkalmas arra, hogy a jogsértést a hatóság megállapítsa és szankcionálja. A jogszabályok következetes, szigorú, és a jelenleginél jóval gyakoribb alkalmazása – a szemléletformálás mellett – hatékony eszköz lehet a káros tevékenység visszaszorítására.

Az alábbiakban a legfontosabb kapcsolódó előírásokat idézzük:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Kt. 22. § (1) A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára.

(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.

(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

4. § Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

34. § (1) A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

(2) A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során

a) a mulasztás körülményeit,

b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és

c) a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését

 veszi figyelembe.

(4) A környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti körülmények mérlegelésével a bírság összegét kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja meg.

36. § (1) A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal gyakorolja.

(2) A megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala

a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,

b) az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,

c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,

d) a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és

e) a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással

 kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon.

9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

18.      Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;        300 000 Ft

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2. § (1) E törvény alkalmazásában

23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

Az avar- és kerti hulladékégetés jogi háttere:

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az avarégetést, ezért elsőként mindenhol a helyi szabályozást kell figyelembe venni. Ha azonban egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az avarégetésről, akkor ez a tevékenység tilos.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Kt. 48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása

Az ország önkormányzatai sokféle szabályozást alkalmaznak. Van, ahol a tevékenység szabadon végezhető, van, ahol csak bizonyos napokon, vagy bizonyos napszakokban engedélyezett, van ahol az egész év során csak néhány kijelölt napon lehet égetni, és szerencsére van olyan önkormányzat is, amelyik teljes mértékben tiltja az avarégetést. Így tesz például Budapest is (69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. Rendelet Budapest Főváros szmogriadó tervéről).

Az avarégetés jogi kérdéseiről az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes is végzett egy nagyon tanulságos vizsgálatot.

Hírfigyelő