Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület a jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezeléséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Levegő Munkacsoport tájékoztatja az érintettet, hogy egyes személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

NÉV: Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület
SZÉKHELY: 1085 Budapest, Mária u. 56.
BÍRÓSÁGI NYILVANTARTÁSI SZÁM: 01-02-0006775
ADÓSZÁM: 18226254-2-42
TELEFON: +36/1-411-0509
KÉPVISELŐ NEVE: Lukács András elnök
E-MAIL: levego@levego.hu
HONLAP: www.levego.hu

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

3. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

A Levegő Munkacsoport az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozókat vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása és kártyás fizetés céljából.

3.1 CÉGNÉV: Sendinblue SAS  (korábban Brevo)

SZÉKHELY: 106 boulevard Haussmann, 75008 Párizs, Franciaország

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

ADÓSZÁM: 

E-MAIL: info@ens.hu

WEBOLDAL: www.brevo.com/

A BREVO ADATKEZELÉSI KÖZLEMÉNYE: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

TEVÉKENYSÉG: hírlevél szoftver

3.2 CÉGNÉV: Barion Payment Zrt.

SZÉKHELY: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.

Közösségi adószám: HU25353192

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 01-10-048552

ADÓSZÁM: 25353192-2-43

E-MAIL: compliance@barion.com

TELEFONSZÁM: +36 1 464 7099

WEBOLDAL: www.barion.com

A BARION ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

TEVÉKENYSÉG: bankkártyás fizetés

4. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

4.1 A személyes adatokat a Levegő Munkacsoport a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Levegő Munkacsoport részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Levegő Munkacsoport által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

4.2 Jelen szabályzat hatálya a Levegő Munkacsoportra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

4.3 A jelen szabályzat és tájékoztató 2024. január 1-től hatályos.

4.4 A Levegő Munkacsoport elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a Levegő Munkacsoport valamennyi munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából a Levegő Munkacsoport ügyvezetője előírja a Levegő Munkacsoport munkavállalóival kötött munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.

4.5 A Levegő Munkacsoport az általa kezelt személyes adatokat székhelyén, illetve a Webgalamb adatbázisban tárolja elektronikus állomány formában, illetve bizonyos adatokat papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett.

5. A LEVEGŐ MUNKACSOPORT EGYES ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGEI

5.1. A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához történő panaszbejelentések

A Levegő Munkacsoport honlapjának látogatói környezeti tanácsot kérhetnek a »Tanácskérés« menüpont alatt. A következő adatok megadására van szükség, amelyet a Levegő Munkacsoport a nyilvántartásában kezel: név, e-mail cím, telefonszám, esetleg levelezési cím, az üzenet témája, a környezeti probléma/kérdés leírása. Az adatok megadása után a tanácskérő az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti a tanácskérést. A rögzített tanácskérés a Brevo rendszerben kerül regisztrálásra. Az adatokat alapesetben a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat a panasz jellege és a tanácskérésre adott válasz, illetve az esetleges kapcsolódó eljárásokról való tájékoztatás, utánkövetés érdekében tartja nyilván. Amennyiben mégis szükséges az adatok harmadik személy részére való továbbítása, akkor ahhoz az ügyet intéző munkatárs a tanácskérő külön kifejezett hozzájárulását kéri. A tanácskéréskor megadott adatokat a Levegő Munkacsoport kérésre bármikor, egyebekben pedig a tanácskérés naptári évének utolsó napját követő 2 év elteltével törli (vélelmezhetően ekkor már minden kapcsolódó eljárás lefolytatásra kerül).

A Levegő Munkacsoportot telefonon és e-mailben is meg lehet keresni tanácskéréssel. A telefonon és e-mailben érkező tanácskéréseknél a Levegő Munkacsoport személyes adatot nem kezel, a beérkező tanácskéréseket a további ügyintézés és statisztika érdekében egyedi azonosításra alkalmas adatok nélkül tartja nyilván.

5.2 A Lélegzetnyi hírlevél

A Levegő Munkacsoport honlapján található regisztrációs adatlap kitöltésével mindenki igényelheti a Lélegzetnyi havi elektronikus hírlevelet. A regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadni: e-mail cím. Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti a feliratkozást. A rögzített feliratkozás a Brevo rendszerben kerül regisztrálásra. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag a Lélegzetnyi hírlevél kiküldése érdekében tartja nyilván. Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Levegő Munkacsoport tevékenységéről, szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevélről leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Levegő Munkacsoport székhelyére megküldött postai levélben történhet.

5.3 Önkéntes adatbázis

Aki a Levegő Munkacsoport önkéntese szeretne lenni, a honlapon történő regisztrációval jelentkezhet. A regisztráció során a következő személyes adatok megadására van szükség: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, végzettség, speciális szaktudás, környezetvédelmi tapasztalat, nyelvtudás. Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti a feliratkozást. A rögzített feliratkozás a Brevo rendszerben kerül regisztrálásra. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag az önkéntes adatbázis építése, az önkéntesekkel való kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek, és kérések kiküldése érdekében tartja nyilván.Az érintett az önkéntes listáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás a honlapon, illetve a kapott üzenetekben lévő linkre kattintva, továbbá a Levegő Munkacsoporthoz címzett postai levélben lehetséges.

5.4 A Levegő Munkacsoport tagjainak adatbázisa (tagjegyzék)

A Levegő Munkacsoport egyesületként működik, tagjait a jogszabályok alapján köteles nyilvántartania. A tagként történő belépést a honlapon történő regisztrációs űrlap kitöltésével lehet kezdeményezni. A regisztráció során a következő személyes adatok megadására van szükség: név, megszólítás, lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám. Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti a feliratkozást. A rögzített feliratkozás a Brevo rendszerben kerül regisztrálásra. Az adatokat a Levegő Munkacsoport továbbíthatja a nyilvántartó bíróságnak, illetve hatóságoknak, amennyiben ezek az adatszolgáltatások a Levegő Munkacsoport számára kötelezőek. A Levegő Munkacsoport a személyes adatokat kizárólag a tagjegyzék kiépítése, a tagokkal való kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek (pl. meghívók), pénzügyi nyilvántartások készítése és a tagi körlevél kiküldése érdekében tartja nyilván. Az érintett a tagjegyzékből akkor kerül törlésre, ha tagi jogviszonya megszűnik.

A tagságot nyomtatott jelentkezési lap kitöltése útján is lehet kezdeményezni. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez ezen a nyomtatványon járul hozzá kifejezett nyilatkozattal. Ezek a jelentkezőket a Levegő Munkacsoport munkatársa kézzel veszi fel a tagi nyilvántartásba.

5.5 A Szakértői Testület adatbázisa

A Levegő Munkacsoport az alapszabályának megfelelően Szakértői Testületet hozott létre, amely be bárki kérheti a felvételét a Levegő Munkacsoport elnökének írt e-mailben. Az e-mailben a következő személyes adatokat kell megadni: név, cím, lakástelefon, mobiltelefon száma, munkahely neve, munkahely címe, munkahely levelezési címe, munkahelyi telefon, e-mail cím, ahová az értesítéseket kívánja kapni, foglalkozás, munkakör, végzettség, mely szakterületeken tudja segíteni a Levegő Munkacsoportot, nyelvtudás, születési év; ha hozzájárul, hogy neve feltüntetésre kerüljön mint a Szakértői Testület tagja a Levegő Munkacsoport honlapján akkor ehhez a neve, foglalkozása, munkaköre, végzettsége és egyéb szakmai tapasztalatai leírása (legfeljebb 500 leütés szóközökkel együtt). A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az elnök válaszlevélben kéri, amihez a jelentkező egy viszontválasszal kifejezetten hozzájárul. Az adatok a rögzítés után a Brevo rendszerében kerülnek nyilvántartásra. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag a Szakértői Testület adatbázis építése, annak tagjaival való kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek, tagi körlevél és kérések kiküldése érdekében tartja nyilván. Az érintett a Szakértői Testület listáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás az elnökhöz címzett e-mailben továbbá a Levegő Munkacsoporthoz címzett postai levélben lehetséges.

5.6 Sajtólista

A Levegő Munkacsoport a sajtókommunikáció elősegítése érdekében sajtólistát készít, amire sajtóközleményeket és egyéb üzeneteket küldhet ki. A listán megtalálhatóak a sajtóorgánumok nyilvános és személyes adatnak nem minősülő címei, továbbá egyes újságírók személyes adatnak minősülő e-mail címei is. A sajtólistára személyes adat csak úgy kerülhet, ha a Levegő Munkacsoport elnöke e-mailben hozzájárulást kér az érintettől a személyes adatok kezelésére, ésaz érintett válasz-e-mailjében ehhez kifejezett hozzájárulást ad. Az adatok a rögzítés után a Brevo rendszerében kerülnek nyilvántartásra. A nyilvántartott személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, sajtóorgánum. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag a sajtólista építése, a sajtóval való kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek (pl. sajtóközlemények) kiküldése érdekében tartja nyilván. Az érintett a sajtólistáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás az elnökhöz címzett e-mailben továbbá a Levegő Munkacsoporthoz címzett postai levélben lehetséges.

5.7 Támogatók listája

Aki a Levegő Munkacsoport egyszeri befizetéssel vagy rendszeresen támogatni kívánja, a honlapon lévő támogatási adatlap kitöltésével is megteheti ezt. A támogatási adatlap kitöltése során a következő személyes adatok megadására van szükség: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, lakcím, támogatás módja, támogatás összege. Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti a támogatási adatlapot. A rögzített feliratkozás a Brevo rendszerében kerül regisztrálásra. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag a támogatói lista összeállítása, pénzügyi kimutatások készítése és esetlegesen a nekik szóló üzenetek kiküldése érdekében tartja nyilván.Az érintett a támogatói listáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás a honlapon, illetve a kapott üzenetekben lévő linkre kattintva, továbbá a Levegő Munkacsoporthoz címzett postai levélben lehetséges.

5.8 Füstölő busz bejelentések

Aki a budapesti közösségi közlekedésben résztvevő busz utasterében kipufogógázokat, füstölést, vagy a kipufogóból származó rendellenes kormolást észlel,, a honlapon lévő google adatlap kitöltésével ezt jelezheti a Levegő Munkacsoportnak. Az adatlapon személyes adatként csak az e-mail címet lehet megadni, ha az érintett szeretne visszajelzést kapni az ügy elintézéséről. Az érintett a honlapon az e-mail cím megadásával hozzájárul az e-mail cím kezeléséhez, és amennyiben ezt nem teszi meg, akkor az e-mail címe nem kerül rögzítésre, és így visszajelzést nem kap a bejelentéséről.Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, a buszok kijavítását végző cég a személyes adatot nem kapja meg, csak az érintett busz adatait. A megadott e-mail címet a Levegő Munkacsoport csak az ügy intézéséről szóló visszajelzés érdekében használja. A bejelentéskor megadott adatokat a Levegő Munkacsoport kérésre bármikor, egyebekben pedig a bejelentés naptári évét követő év 60. napján törli.

5.9 Szerződések teljesítésével járó adatkezelés

A Levegő Munkacsoport a vele szerződő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása. A kezelt személyes adatok körébe tartozhat: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, anyja neve, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám. A Levegő Munkacsoport az adatokat a szerződések megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek fennállásáig kezeli.

5.10. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

5.10.1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg. Jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése. Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás. A munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

5.10.2 A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

A Levegő Munkacsoport a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. A Levegő Munkacsoport az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

A Levegő Munkacsoport által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:

 • név

 • lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,

 • elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,

 • TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,

 • munkabér összege,

 • bankszámlaszám,

 • letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,

 • gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma,

 • értesítendő legközelebbi hozzátartozó.

 • Anyja neve

Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, munkaviszony létrehozása, megszüntetése. Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követően 8 év, illetve a jogszabályokban meghatározott időtartam.

5.10.3. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

5.11. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A Levegő Munkacsoport természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása. A kezelt adatok köre: a Levegő Munkacsoport természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma. A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Levegő Munkacsoport a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

5.12. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Levegő Munkacsoport az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott adatokról

A címzettek köre: a Levegő Munkacsoport könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók. A Levegő Munkacsoport a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

5.13. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

A Levegő Munkacsoport által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Levegő Munkacsoport harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget. Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás. Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlatadás, kapcsolattartás. Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 90 nap elteltével a Levegő Munkacsoport törli a személyes adatokat, kivéve, ha egy pályázattal kapcsolatos dokumentáció összeállításához szükséges, ez esetben a pályázattal kapcsolatos jogszabályok, illetve szerződések által megszabott időtartam letelte után történik a törlés.

5.14 Újévi üdvözlet lista

A Levegő Munkacsoport újévi üdvözletet küld azoknak a személyeknek, akik az erre rendszeresített listán szerepelnek. A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím. Az adatkezeléshez a Levegő Munkacsoport elnökének e-mailben vagy postai levélben írt kifejezett nyilatkozattal lehet hozzájárulni. Az adatkezelés célja az újévi üdvözlő e-mail kiküldése. A listáról való törlést az érintett bármikor kérheti.

5.15 Légszennyezés-mérő készülék hálózat

A Levegő Munkacsoport házilag összeépíthető légszennyezettség-mérő készülékeken alapuló hálózatot épít, mely a német luftdaten.info oldalon elérhető nemzetközi adatbázishoz kapcsolódik. A projekthez való csatlakozáshoz regisztrálni kell a résztvevőknek.  Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti a feliratkozást. A regisztrált személy adatait a Webgalamb „Lufdatenes projekt”, „Lufdatenes projekt – Érdeklődők”, „Lufdatenes projekt – MÁR VAN KÉSZÜLÉKEM” nevű csoportokhoz tartozó adatbázisban rögzítjük. Az adatlapon a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat, úgymint e-mail, név, lakcím, telefonszám kell megadni, a Levegő Munkacsoport ezeket kezeli. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek. A megadott személyes adatokat a Levegő Munkacsoport csak igényfelmérésre, a regisztrálóval való kapcsolattartásra használja a projekt érdekében. A bejelentéskor megadott adatokat a Levegő Munkacsoport kérésre bármikor, egyebekben pedig a projekt befejeztét követő 60. napon törli.  Az érintett a listáról bármikor leiratkozhat. A leiratkozás a honlapon, illetve a kapott üzenetekben lévő linkre kattintva, továbbá a Levegő Munkacsoporthoz címzett postai levélben lehetséges.

5.16 Bankkártyás fizetés

A Levegő Munkacsoport honlapján keresztül lehetőség van bankkártyás fizetésre. A fizetési lehetőség technikai megvalósítása a 3.2-ben megjelölt adatfeldolgozó rendszerében történik, a Levegő Munkacsoport az ügyfél banki adatait nem ismeri meg, nem kezeli és nem tárolja. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a 3.2 pontban megtalálható linken érhető el. A bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), cégnév, cím (országnév, irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám, email cím. Az adatkezelés célja a fizető személy és a bank közötti kapcsolat megteremtése és a biztonságos fizetés biztosítása. Az adatkezelés időtartama az ügyfél azonosításáig és a tranzakció hitelesítéséig tart. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó online nyilatkozata a fizetési felületen, a tranzakció megkezdése előtt.

5.17 Közlekedési nitrogén-dioxid légszennyezés mérés

Közlekedés légszennyezés nitrogén-dioxid méréshez mérők átadása miatt név és elérhetőség (e-mail, telefonszám, cím) kerül tárolásra 2024.01.30 és 2024 12.31 között. A kezelt adatok kapcsolattartás célból kerülnek felhasználásra, harmadik fél felé nem továbbítjuk.

5.18 A 2024. évi önkormányzati választás civil szervezeti támogatók listája

A 2024. évi önkormányzati választásokon induló jelöltektől kért nyilatkozat megtételét kérő levélhez civil szervezetek csatlakozhatnak. A nyilatkozatot kérő levélhez való csatlakozás során a támogató civil szervezetek képviselőinek a következő személyes adatok megadására van szüksége: civil szervezet neve, képviselő neve, e-mail cím. Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy a honlap nem rögzíti az adatlapot. A rögzített feliratkozás a Brevo rendszerében kerül regisztrálásra. Az adatokat a Levegő Munkacsoport nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag a nyilatkozatot kérő levelet támogatók listájának összeállítása, a nekik szóló üzenetek kiküldése érdekében tartja nyilván. A Levegő Munkacsoport a támogatók listáját közzéteszi. Az érintett a támogatói listáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás a honlapon, illetve a kapott üzenetekben lévő linkre kattintva, továbbá a Levegő Munkacsoporthoz címzett postai levélben lehetséges. Az adatokat 2024 szeptember 1-ig őrizzük meg. Ezt követően töröljük a Levegő Munkacsoport adatbázisából.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Levegő Munkacsoport internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

6.2. Szerződés teljesítése

 1. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

6.3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 1. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

 2. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

 3. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

6.4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

 1. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

 2. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

 3. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

7.1 Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Levegő Munkacsoport:

Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 5. az adathordozhatósághoz,

 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.

 7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax: +36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

 10. az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

 11. az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

7.2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információk5.17 Közlekedési nitrogén-dioxid légszennyezés mérésról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 3. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 6. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált dönté5.17 Közlekedési nitrogén-dioxid légszennyezés mérésshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(5) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;

 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 3. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 4. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;

 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 3. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 4. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

7.3. Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;

 2. honvédelem;

 3. közbiztonság;

 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 8. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

 2. a személyes adatok kategóriáira,

 3. a bevezetett korlátozások hatályára,

 4. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

 5. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

 6. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 7. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

 8. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

7.4 Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

8. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Levegő Munkacsoport elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Levegő Munkacsoport indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a Levegő Munkacsoport nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Levegő Munkacsoport díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Levegő Munkacsoport képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 4. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

10. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

(1) A Levegő Munkacsoport személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezel.

(2) A Levegő Munkacsoport az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi midazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

(3) A Levegő Munkacsoport által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

 2. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 3. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelése szolgáló eljárás alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

(5) A Levegő Munkacsoport az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(6) A Levegő Munkacsoport az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Levegő Munkacsoport érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

(7) A Levegő Munkacsoport az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy – összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

(8) A Levegő Munkacsoport azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében szóbeli, vagy írásbeli titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek

(9) A Levegő Munkacsoport az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10.2. A Levegő Munkacsoport informatikai nyilvántartásainak védelme

(1) A Levegő Munkacsoport az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 1. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).

 2. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet.

 3. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében.

 4. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

10.3. A Levegő Munkacsoport papíralapú nyilvántartásainak védelme

(1) A Levegő Munkacsoport a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

(2) A Levegő Munkacsoport vezetője, munkavállalói és egyéb, a Levegő Munkacsoport érdekében eljáró személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

(3) a Levegő Munkacsoport irodájához kulcsot csak a Levegő Munkacsoport vezetője, munkavállalói és egyéb, a Levegő Munkacsoport érdekében eljáró személyek részére ad.

11. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(2) A Levegő Munkacsoport deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Levegő Munkacsoport felel.

(4) A Levegő Munkacsoport kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) A Levegő Munkacsoport az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

Hírfigyelő