A 4-es metró őrmezői kijárata tervének hosszú története

A 4-es metró őrmezői kijáratának településrendezési eljárása - a közben végrehajtott tervmódosításokkal együtt - 2007. áprilistól 2013 áprilisig húzódott.
Környezetvédelmi eljárása ez idő alatt zajlott le, 2008. márciustól és 2013. februárig. Eközben az engedélyt kérő BKV Zrt. DBR Metro Projekt Igazgatóság a módosítások miatt kénytelen volt a környezetvédelmi eljárás felfüggesztését kérni 2009. júliusában, 2011. december végéig.A Levegő Munkacsoport mindkét eljárásban részt vett, az Őrmezői lakótelep védelmét szem előtt tartva.

2007 áprilisában indult a „XI. Kelenföldi pu. és környezete Kerületi Szabályozási Tervének” településrendezési eljárása.

A terv 2013. április 24-ig, amikor a XI. kerületi képviselő-testület megalkotta ezzel kapcsolatos rendeletét, a területek beépíthetősége, telekalakítások, parkolók mennyisége, elhelyezésének terve szempontjából több módosításon ment keresztül.

Közben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 2008 márciusában elindította a „XI. kerület 4-es metróvonal I. szakasz Kelenföldi pu. térsége (Kelenföld nyugati kijárat–Őrmező) M1-M7 közös bevezető szakaszához kapcsolódó úthálózat, autóbusz végállomás és P+R parkoló létesítésének” előzetes környezeti vizsgálatát. Ennek során bebizonyosodott, hogy a létesítménynek jelentős környezeti hatása lesz, ezért ugyanez év augusztusában környezeti hatásvizsgálat szükségességéről döntött, melynek eljárása – a szükséges hatástanulmány benyújtása után – 2009 márciusában indult.

A BKV-DBR Metró Projekt Igazgatóság (engedélykérő) 2009. július 14-én kérte először a környezetvédelmi eljárás felfüggesztését a felügyelőségtől, hivatkozva a településrendezési eljárás elhúzódására, majd október 29-én újra kérte, a településrendezési terv várható jóváhagyásáig, legkésőbb 2011. december 31-ig.

2010 májusában a XI. kerületi polgármester a tárgyi településrendezési terv módosítását terjesztette a képviselő-testület elé.

A jóváhagyandó településrendezési tervnek nem volt része a Budaörsi úttal alkotott csomópont útépítési engedélyezési terve, melyet a BKV DBR Metró Projekt Igazgatóság megbízásából a FŐMTERV Zrt. és az UNITEF Zrt. Konzorcium 2012. március 23. keltezéssel készített el.

Az engedélykérő sürgetésére a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kénytelen volt 2012. június 16-án lezárni az eljárást, amit a környezetvédelmi engedély megadásával tett meg annak ellenére, hogy az illetékes XI. kerületi önkormányzat még nem alkotta meg a szabályozási terv jóváhagyását tartalmazó rendeletét, ezt – a bizonytalanságok és közben történő kisebb-nagyobb módosítások szükségessége miatt – a képviselő-testület csak a következő év áprilisában tehette meg.

Mivel a felügyelőséget hivatalosan nem értesítették a szabályozási terv módosításairól, a környezetvédelmi engedély számos részletében nem igazodhatott azokhoz, ezért tárgyi tévedéseket is tartalmazott. Érdekes módon nem foglalkozott – nevesítve – a legfőbb hatásviselő, az Őrmezői lakótelep védelmének konkrét előírásával sem. Figyelemre méltó körülmény például – amint a határozat indoklási részében olvasható – hogy a tervezők

2012. január 17. napján benyújtottak egy átdolgozott dokumentációt a felügyelőséghez, miközben később, 2012. június 8-án is készült egy KSZT módosítási dokumentáció, amiről – ezek szerint – a június 16-án kicsikart határozatot meghozó felügyelőség már nem szerzett tudomást. A sok vitát kiváltó Budaörsi úti csomóponti megoldás pedig, amire a KSZT nem is terjed ki, 2012. márciusi keltezésű, de ezt meg sem említi a Környezetvédelmi Felügyelőségnek a Levegő Munkacsoport által megfellebbezett határozata, valószínűleg éppen azért, mert nem tárgya a településrendezési eljárásnak.

A Levegő Munkacsoport – az aktualitásokhoz való alkalmazkodás kényszerű hiánya és a településrendezési eljárás során tapasztalt bizonytalan körülmények okán várható további változtatások miatt – megfellebbezte a környezetvédelmi engedélyt.

A környezetvédelmi engedély – tájékoztatás hiányából adódó – tévedései:

– A volt Autóklub telkét még mindig 2. sorszámmal jelölte, és a közúti kapcsolatrendszerben felsorolta az Új Május utca Boldizsár utca és alsó Beregszász utca közötti szakaszát. Ennek oka az, hogy nem értesült a Felügyelőség arról, hogy az Új Május utcának ez a szakasza megszűnt és beolvadt a 3. sorszámú terület egyik telkébe, és a volt Autóklub telke szintén 3. sorszámot kapott, hasonlóan a tervezett busz-pályaudvar és P+R parkolók egyik részének telkéhez. –2. sorszámmal az Őrmezői lakótelep terhelését növelő, a benzinkút zöldfelülete helyett tervezett beépítést jelöl a terv a Balatoni út mellett.– Nem vehette figyelembe a környezetvédelmi engedély a P+R parkolók elhelyezésének mennyiségi bizonytalanságát. Bár erre természetesen a jóváhagyott KSZT sem térhet ki, a tervezett parkolómennyiség elhelyezése kétféle változatban történhet a legújabb, 2012. június 8-án kelt KSZT-módosítás szerint:

  1.  „A metró forgalomba helyezésének idején” a 3. számú tömb Budaörsi út felőli területének tulajdonosával, valamint
  2. az autóbusz pályaudvar és P+R, B+R parkolók végleges kialakítása a tervezett városrészközpont kiépítése előtt” a Magyar Államvasutakkal történő megállapodástól függően.

A parkolók elhelyezésének változatai különböző módon fogják érinteni a szomszédos Őrmezői lakótelepet. Az első változat esetén 620 gépkocsit befogadó „alternatív P+R parkoló” lehet a Boldizsár utcától északra, második változat esetén 3 db, egyenként 500-500 P+R parkolóház a pályaudvar szélső sínpárjai helyén.

Ennek ellenére zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületként csak a Budaörsi úttól nyugatra elterülő lakóterületre, és a „hatályos KSZT alapján intézményi és városközponti” területre vonatkozóan tartalmaz betartandó előírást a határozat. Az Őrmezői lakótelepet nem említi.

A DBR Metró Projekt Igazgatóság által kért 3 év időtartamú eljárás-felfüggesztéshez viszonyítva, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség – a Levegő Munkacsoport fellebbezésének hatására – mindössze hét hónap alatt megvizsgálta az aktuális dokumentációt, és figyelembe véve a megváltozott körülményeket, korrigálta az elsőfokú környezetvédelmi engedély hiányosságait.

2013. januári másodfokú határozatában kiegészítette a zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint levegővédelmi fejezeteket. Az elsőfokú határozat meghozatalakor még nem ismert, a szabályozási tervben nem szereplő, 2012. március 23-án elkészült útépítési terv ismeretében új hálózati elemként indoklásában megemlíti az autópálya bevezető szakasz alatti aluljárókat is. Az Őrmezői lakótelep védelme szerepet kap az építkezési szállítással kapcsolatban is.

Fentiek előre bocsátása mellett nem tartjuk tárgyszerűnek, hogy a2013. október 25-i őrmezői lakossági fórumon a FŐMTERV és a BKK képviselői a fellebbezést okolták a Budaörsi úti csomópont megépítésének késedelméért.

Állítólag emiatt a fellebbezés miatt nem készülhet el a 4-es metró üzembe helyezéséig az a közúti aluljáró rendszer, ami megkímélné a Boldizsár utca Budaörsi úthoz közeli szakaszán közlekedő autóbusz-forgalomtól az Őrmezői lakótelep mellette lévő részét, mivel „a fellebbezés miatt késedelmesen megvalósuló” közúti aluljáró helyett itt fog kikanyarodni az autóbusz-pályaudvar forgalma a Budaörsi útra.

Ezzel kapcsolatban meg kívánjuk említeni a Futureal tulajdonában lévő, a cég fórumon is jelenlévő képviselője szerint még jó ideig beépítetlenül maradó telket, amelyet kérés alapján átmenetileg nyilván rendelkezésre bocsátanának közlekedő út céljára is a tulajdonosok, ha már alternatív P+R parkoló céljára is rendelkezésre bocsátanák a 2012. júniusában készült KSZT szerint, és akkor nem lenne szükség arra, hogy átmenetileg a Boldizsár utca egy szakaszát terheljék az autóbusz-pályaudvarról kihajtó autóbuszok.

Az Őrmezői lakótelep lakossága egyelőre igencsak megszenvedi a „Kelenföld nyugati kijárat” építkezési és szállítási műveleteit. Ezt a másodfokú környezetvédelmi engedély – fellebbezésünk hatására legalább most már elismeri. A hatásokról a Levegő Munkacsoport egyik helyi tagszervezete, az Őrmezői Közakarat Egyesület képekben ad tájékoztatást.

Schnier Mária

 

 

.

 

 

 

Hírfigyelő